อบรม Basic Network

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพื้นฐานของระบบเครือข่าย ” Basic Network “ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Mr.Prommast Namkot (อ.มาส) 

Read more

อบรม Oracle Database 12c

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูล “Oracle Database 12c: Database Administration Fundamentals for DBA and Developer” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more