อบรม Oracle Database 12c

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูล “Oracle Database 12c: Database Administration Fundamentals for DBA and Developer” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคุณ ศุภชัย จิวะรังสินี เป็นวิทยากร