LINK CAMPUS CABLING “Network Solution Infrastructure” @ SIT SRU

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ LINK CAMPUS CABLING “Network Solution Infrastructure” เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านระบบสายสัญญาณเครือข่ายอย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2 โซน B อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี