รับมอบอุปกรณ์อบรมสำหรับ MikroTik Academy Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้(7 กุมภาพันธ์ 2562) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านเครือข่ายและเอกสารรับรองการแต่งตั้งเป็นศูนย์ MikroTik Academy ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อ MikroTik ประเทศลัตเวีย จากตัวแทนประเทศไทย บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด โดย คุณมานะ แก้วเจริญ (CEO & MikroTik Trainer) ให้กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนานักศึกษาภายใต้ MikroTik Academy Program โดยมีคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมรับมอบ ทั้งนี้มีอาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร และคุณชาญเมธา เซ่งใจดี เป็น MikroTik Trainer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี