ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ติดต่อ : โทรศัพท์. 077-913-366 โทรสาร. 077-913-367