คณะกรรมการหลักสูตร

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
ดร.จิตติมา    ศีลประชาวงศ์
ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
อาจารย์กรรณิการ์    แก้วเชื้อ
อาจารย์กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
อาจารย์ธนาวิทย์    รัตนเกียรติขจร
อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
ผู้ช่วยศาตราจารย์สุกิจ    เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาตราจารย์สุกิจ เอี่ยมสะอาด