อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดอบรมวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 60  เริ่มอบรมตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยได้มีอาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ และ อาจาย์ธวัชชัย  ทีปะปาล  จากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมแก่นักศึกษา ชั้นปีที่3และ4 เพื่่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน   และให้ความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการตรงต่อเวลา