อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์
ดร.จิตติมา  ศีลประชาวงศ์
ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
อาจารย์กรรณิการ์  แก้วเชื้อ
อาจารย์กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
อาจารย์ธนาวิทย์  รัตนเกียรติขจร
อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา  จารุพันธุเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
อาจารย์กชกร  เพ็งศรี
อาจารย์กชกร เพ็งศรี
ผู้ช่วยศาตราจารย์สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาตราจารย์สุกิจ เอี่ยมสะอาด
อาจารย์ทรงศักดิ์  พรหมเมตจิต
อาจารย์ทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
อาจารย์นิธิศ  เสาแก้ว
อาจารย์นิธิศ เสาแก้ว
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  จายางกูร
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
อาจารย์ธิดา บุตรรักษ์
อาจารย์ธิดา บุตรรักษ์
อาจารย์สุรางค์นางค์  เจริญรักษ์
อาจารย์สุรางค์นางค์ เจริญรักษ์
อาจารย์กฤษณ์  ศรีพร
อาจารย์กฤษณ์ ศรีพร
อาจารย์ จุฑาพร อินทะสะระ
อาจารย์ จุฑาพร อินทะสะระ
อาจารย์เนตินัย  จีนสกุล
อาจารย์เนตินัย จีนสกุล