อบรม Basic Network

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพื้นฐานของระบบเครือข่าย ” Basic Network “ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Mr.Prommast Namkot (อ.มาส)  และ  Mr.Kriangkrai Nammakote (อ.วัฒน์) เป็นวิทยากร