งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561  ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมจัดบูทกิจกรรมแสดงผลงานภายใต้หัวข้อ  Smart home 4.0 น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี่ผลงานที่นักศึกษาชั้นปีที่3 จะนำไปพัฒนาต่อไป