อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดอบรมวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 60  เริ่มอบรมตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีอาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ และ อาจาย์ธวัชชัย  ทีปะปาล  จากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมแก่นักศึกษา ชั้นปีที่3และ4

Read more

นิเทศน์ นศ. ไอที ฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/60

สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ ส่งอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการจัดอาจารย์ในสาขาวิชาไปนิเทศงานและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาตามความจำเป็น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

Read more